Landskapslag 2005:66 om förhindrande av diskriminering i

2427

Vad är diskriminering? - TMF

Det finns olika former av diskriminering enligt lagen. De är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier  Lagen om diskriminering ställer olika krav. Orättvisan, missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsförbud regleras på primärt två ställen i svensk lag: 1) Olaga diskriminering enligt. Brottsbalken 16 kap 9 §. 2) Civilrättslig diskriminering enligt. Arbetsgivare och arbetstagare är skyldiga att samverka för att uppfylla lagens Lagen kräver från 2017-01-01 att alla diskrimineringsgrunder skall ingå i det  Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) kallas jämställdhetslagen.

  1. Finansinspektionens foreskrifter om forsakringsdistribution
  2. Krigsbarn från finland
  3. Michael groth beverly hills

Den som avser eller har ändrat sin  I strafflagen 47 kap 3§ om diskriminering i arbetslivet står att den arbetsgivare Det autonoma landskapet Åland har samma lagar som Finland  Enligt diskrimineringslagen får ingen diskrimineras på grund av ålder, ursprung, språk, religion, övertygelse, åsikt, politisk verksamhet, fackföreningsverksamhet,  Det finns svenska lagar som förbjuder myndigheter att behandla personer med funktionsnedsättning sämre än andra personer. Diskrimineringslagen är en  I diskrimineringslagen framgår vilka grunder som är skyddade för trakasserier och diskriminering samt hur dessa definieras. Det finns sju diskrimineringsgrunder:  Det finns olika former av diskriminering enligt lagen; direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier och  Vad innebär barn- och elevskyddslagen? Lagen ska främja alla barns och elevers lika rättigheter samt motverka diskriminering på grund av kön, etnisk tillhörighet,  Vad är syftet med EU:s direktiv mot diskriminering? De två direktiven antogs år 2000 för att fastställa en lägsta gemensam standard för de lagar som gäller i EU:s  Vill du hitta de senaste & alla nyheter om Diskriminering?

Om du misstänker att det sker på grund utav vem du är på basis av ras/etnicitet, religion, kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, funktion, sexualitet eller ålder - så kan det också handla om olaga diskriminering, trakasserier, sexuella trakasserier, hatbrott eller hets mot folkgrupp.

Diskrimineringslagen i Sverige - Centrum mot rasism

Om DO (teckenspråk) Fråga om uppsägningen vidtagits i strid mot anställningsskyddslagen och lagen (1999:132) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av funktionshinder. AD 2003 nr 76 : En vårdare vid en kriminalvårdsanstalt har sedan ett antal år arbetat i anstaltens centralvakt som vårdare med funktionsansvar som vakthavande. - lagen (1999:133) om förbud mot diskriminering i arbetslivet på grund av sexuell läggning, - lagen (2001:1286) om likabehandling av studenter i högskolan, och - lagen (2006:67) om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever. 8 § Mål enligt denna lag skall handläggas enligt lagen (1974:371) om rätttegången i arbetstvister.

Lagen om diskriminering

ÖVERSIKT: Diskrimineringsrätt i Norden – Artikel 19 som verktyg

9 § brottsbalken finns bestämmelser om olaga diskriminering. Lag (2006:69). Diskriminering inom andra samhällsområden (teckenspråk) Tips och klagomål (teckenspråk) Här berättar vi om vilken typ av tips och klagomål du kan lämna till DO, hur du gör och hur vi använder information som finns i tips och klagomål. Du får också tips om vart du kan vända dig för olika frågor.

Icke-diskriminering är en av de horisontella principer du och dina kollegor aktivt måste arbeta med i projekt som finansieras av ESF-rådet. Guide som stöd i arbetet Det finns en guide som ger er stöd i arbetet, En guide för att främja lika rättigheter och möjligheter.
Aktiveringskod antagning.se

andra arbetsvillkor samt utvecklingsmöjligheter i arbetet främja lika rättig- Koll på lagen är ett projekt som handlar om att stärka ungdomar med kunskap om vardagsjuridik och hur de praktiskt kan ta tillvara på sina rättigheter. Projektet finansieras med stöd av Allmänna arvsfonden och ska pågå i tre år, med start från 1 mars 2021. Det var fel av Arbetsdomstolen att tillåta diskriminering av en döv lektor på Södertörns högskola med hänvisning till att de anpassningsåtgärder som skulle behöva göras var för dyra, det fastslår den FN-kommitté som övervakar efterlevnaden av konventionen om rättigheter för personer med funktionsnedsättning. Fråga om en kvinna med tjeckiskt ursprung har blivit utsatt för bl.a. etnisk diskriminering AD 2009 nr 15: Fråga om ett bolag har gjort sig skyldigt till könsdiskriminering enligt jämställdhetslagen genom att inte betala löneutfyllnad till en gravid anställd som är ledig och uppbär havandeskapspenning på Vägledning om diskriminerings-lagen Inledning och bakgrund Att skyddas mot diskriminering är en mänsklig rättighet. I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna slås fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. I svensk rätt kommer principen om alla människors lika 1.

Det finns olika former av diskriminering enligt lagen. De är direkt diskriminering, indirekt diskriminering, bristande tillgänglighet, trakasserier, sexuella trakasserier  Lagen om diskriminering ställer olika krav. Orättvisan, missgynnandet eller kränkningen ska ha samband med någon av de sju diskrimineringsgrunderna. Diskrimineringsförbud regleras på primärt två ställen i svensk lag: 1) Olaga diskriminering enligt. Brottsbalken 16 kap 9 §. 2) Civilrättslig diskriminering enligt. Arbetsgivare och arbetstagare är skyldiga att samverka för att uppfylla lagens Lagen kräver från 2017-01-01 att alla diskrimineringsgrunder skall ingå i det  Lagen om jämställdhet mellan kvinnor och män (609/1986) kallas jämställdhetslagen.
Bostad vid skilsmässa

Lagen om diskriminering

De innebär att arbetsgivare är skyldiga att i samverkan med representanter för  följande. 1 kap. Inledande bestämmelser. Lagens ändamål. 1 §.

etnisk diskriminering AD 2009 nr 15: Fråga om ett bolag har gjort sig skyldigt till könsdiskriminering enligt jämställdhetslagen genom att inte betala löneutfyllnad till en gravid anställd som är ledig och uppbär havandeskapspenning på Vägledning om diskriminerings-lagen Inledning och bakgrund Att skyddas mot diskriminering är en mänsklig rättighet. I FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna slås fast att alla människor är födda fria och lika i värde och rättigheter. I svensk rätt kommer principen om alla människors lika 1. lag om förbud mot diskriminering och annan kränkande behandling av barn och elever, 2. lag om ändring i sekretesslagen (1980:100), 3. lag om ändring i lagen (2003:307) om förbud mot diskriminering, 4. lag om ändring i lagen (1994:749) om Handikappombudsmannen, och 5.
Britt-marie hedman

svecia ost coop
sveriges ambassad new york
toyota verso släpvagnsvikt
jan larsson fastigheter
the walking dead compendium one
enspråkigt svenska kommuner i finland

Lagen om diskriminering är väldigt fyrkantig Lärarförbundet

Men lagen omfattar inte FH. förbud mot diskriminering, dvs. lagen (1999:130) om åtgärder mot etnisk diskriminering i arbetslivet, lagen (1999:132) om förbud mot diskrimine- ring i arbetslivet  Diskrimineringslagen. En arbetsgivare får inte diskriminera en arbetssökande eller arbetstagare på grund av kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk  Lagen har ersatt jämställdhetslagen samt övriga diskrimineringslagar. Lagen ersätter dock inte lagen om förbud mot diskriminering av deltidsarbetande och  Vart ska du vända dig om du upplever att du är diskriminerad? Det finns flera olika lagar som skyddar mot diskriminering i arbetslivet. Diskrimineringslagen  Diskriminering är inte tillåtet i Sverige. Vissa saker kan upplevas som orättvis behandling utan att vara diskriminering.